Skip to main content

Algemene voorwaarden

Diginovon is een onderdeel van Fluxon. Op alle diensten van Diginovon zijn de volgende voorwaarden van toepassing.


1. Definities

  • 1.1 Fluxon: Geregistreerd bij de Kamer van koophanden onder nummer: 72155701 gevestigd te Leemansstraat 19 8265ZB Kampen.
  • 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Fluxon een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
  • 1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

 • 2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Fluxon verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • 2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Fluxon.

3. Offertes

 • 3.1 Fluxon is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

 • 4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: * de opdrachtbevestiging is schriftelijk bevestigd en is ontvangen door Fluxon.

5. Uitvoering van de overeenkomst

 • 5.1 Fluxon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fluxon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fluxon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 • 5.3 Fluxon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fluxon is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fluxon kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

 • 6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht bevestiging en aanlevering van benodigd materiaal.
 • 6.2 Tussentijdse resultaten worden door Fluxon op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 • 6.3 Fluxon is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Fluxon van de betreffende functionaliteit of plugin.
 • 6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

 • 7.1 Al het door Fluxon vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fluxon niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • 7.2 Het eigendom van door Fluxon verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Fluxon, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Fluxon hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Fluxon gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • 7.3 Fluxon behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 7.4 Het content management systeem (cms) van Fluxon blijft volledig eigendom van Fluxon en mag niet worden doorgegeven aan derden, en mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Fluxon gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor zover Fluxon bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Fluxon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Fluxon of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Fluxon.
 • 8.2 Fluxon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • 8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Fluxon niet aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Fluxon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

 • 9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Fluxon. Indien de reclame gegrond is zal Fluxon deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Fluxon binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 • 9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

 • 10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • 10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Fluxon naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

 • 11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Fluxon en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Fluxon volgens afspraak te honoreren.
 • 11.2 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Fluxon een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de betaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website opgeleverd.
 • 11.3 Opdrachtgever dient een aanbetaling te verrichten van tenminste 40 procent van het overeengekomen factuurbedrag alvorens Fluxon start met de opdracht.

12. Betaling in termijnen

 • 12.1 Fluxon stuurt bij het betalen in termijnen één factuur waarop alle termijnen staan vermeld. De opdrachtgever dient de factuur te gebruiken voor betaling van ieder termijn.
 • 12.1 Indien de opdrachtgever niet op tijd betaald, kan Fluxon de termijn betaling opheffen en moet de opdrachtgever het resterende bedrag in één keer voldoen.
 • 12.2 Indien er wordt betaald in termijnen, zal de oplevering van de website plaats vinden nadat het eerste termijn is voldaan.
 • 12.3 De website blijft volledig eigendom van Fluxon tot de laatste termijnbetaling.

13. Geheimhouding

 • 13.1 De opdrachtgever dient de verstrekte informatie waaronder: * internetlocaties en mail contact van Fluxon niet te verstrekken aan derden.